Στον παραπάνω υπερσύνδεσμο θα βρειτε  την υπογεγραμμένη Σύμβαση μεταξύ Π.Φ.Σ. και Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. (Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως) , η οποία θα ισχύσει από 1/7/2018.
Ταυτόχρονα  σας κοινοποιούμε τα παραρτήματα που αφορούν: 1) Την χορήγηση και αποζημίωση φαρμάκων 2) Τους Φ.Σ. που διαθέτουν Διανεμητικούς Λογαριασμούς  3) Την χορήγηση και αποζημίωση φαρμάκων υψηλού κοστους (ΦΥΚ).
Σας διευκρινίζουμε ότι η ηλεκτρονική εκτέλεση των συνταγών γίνεται μέσω της ΗΔΙΚΑ.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. ΚΑΙ Π.Φ.Σ.