Σ.Φ. ΚΑΛΟΓΡΑΙΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ – ΚΑΛΟΓΡΑΙΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ