Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2024
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ
Αριθμ. Πρωτ. 46
Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σε συνέχεια της υπ΄ αριθμόν 4562/2.11.2023 ενημέρωσης του Πανελλήνιου
Φαρμακευτικού Συλλόγου προς τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους και της υπ΄ αριθμόν
5239/20.12.2023 επιστολής του Π.Φ.Σ προς τα προγράμματα κατασκευής λογισμικού
φαρμακείων, σας υπενθυμίζουμε ότι από 01.01.2024 κατά την εκτέλεση συνταγών
Ευρωπαίων Πολιτών από τον φαρμακοποιό, απαιτείται η ανάρτηση σε ηλεκτρονική
μορφή της κάρτας ΕΚΑΑ. Τα προγράμματα φαρμακείων θα πρέπει να έχουν ήδη
υλοποιήσει την εν λόγω εφαρμογή.
Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι στις 27.12.2023 τέθηκε σε ισχύ η απένταξη των
φαρμακευτικών σκευασμάτων ασβεστίου από τον κατάλογο Αποζημιούμενων
Φαρμάκων, όπως αυτά αναφέρονται στην επισυναπτόμενη απόφαση του Υπουργείου
Υγείας. Βάσει της απόφασης αυτής, οι ιατροί δεν μπορούν πλέον να συνταγογραφούν
τα εν λόγω σκευάσματα, ούτε οι φαρμακοποιοί να τα εκτελούν σε συνταγές οι οποίες
έχουν ήδη εκδοθεί και συμπεριλαμβάνουν τα εν λόγω φαρμακευτικά σκευάσματα
ασβεστίου.
Με Εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος                                                                             Ο Γραμματέας

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                                  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΕΚΑΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΕΝΤΑΞΗ ΦΑΡΜ.ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΠΟΖΗΜΙOYΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ