Σας ενημερώνουμε ότι με την υποβολή του μηνός Δεκεμβρίου στην πύλη της
ΚΜΕΣ, θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής τιμολογίου παροχής υπηρεσιών για τις

εγγραφές στον προσωπικό ιατρό, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα από
28/11ου έως και 27/12ου, κάνοντας χρήση των αναρτημένων δικαιωμάτων
αποζημίωσης στην επιλογή «ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΑΤΡΟ» της
πύλης ΚΜΕΣ. (Όπως ακριβώς συμβαίνει και στην περίπτωση των «ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ COVID-19»)
Για πρακτικούς λόγους και προς αποφυγή λαθών (ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην πληρωμή φαρμάκων, εμβολίων κλπ. μηνός Δεκεμβρίου), μετά το κλείσιμο της ηλεκτρονικής υποβολής του Δεκεμβρίου, θα γίνει δυνατή η υποβολή ξεχωριστών τιμολογίων των μηνών 9ου, 10ου, 11ου για τις εγγραφές στον προσωπικό
ιατρό στο διάστημα 16 – 23/01/2023, με ξεχωριστές ηλεκτρονικές υποβολές και ΣΣΥ για έκαστο μήνα στο σύστημα της ΚΜΕΣ και αφού αναρτηθούν πρώτα στην πύλη ΚΜΕΣ οι συγκεκριμένες εγγραφές για κάθε μήνα.
Σε περίπτωση που κάποιο φαρμακείο στο διάστημα που είναι ενεργή η ηλεκτρονικήυποβολή για τον Δεκέμβριο, χρειαστεί να υποβάλει λογαριασμό για διορθώσεις υποβολών φαρμάκων, εμβολίων, κλπ. για τους μήνες 9ο, 10ο, 11ο, τότε η ηλεκτρονική υποβολή για τον προσωπικό ιατρό για τους μήνες 9ο, 10ο, 11ο δεν θα είναι δυνατή αλλά θα μπορέσει να διεξαχθεί εκ νέου από 1η/2/23 και μετά.
Οι αποστολές των ΣΣΥ-Τιμολογίων για τις υπηρεσίες εγγραφών των πολιτών σε προσωπικό ιατρό, μηνών Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου – Νοεμβρίου, θα κατατεθούν σε ένα ξεχωριστό φάκελο και θα γίνουν για τα φαρμακεία που καταθέτουν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις, μέχρι τις 23 Ιανουαρίου 2023. Καταληκτική ημερομηνίαποστολής αυτών των ΣΣΥ-τιμολογίων από τους Συλλόγους ή Διανεμητικούς Λογαριασμούς στην ΚΜΕΣ, θα είναι η 27η Ιανουαρίου.
Όλα τα τιμολόγια που αφορούν τις εγγραφές σε προσωπικό ιατρό, θα εκδοθούν τον Ιανουάριο και θα υποβληθούν καθένα από αυτά ξεχωριστά, στον μήνα  αναφοράς στον οποίο αντιστοιχούν. Αυτό θα γίνει με είσοδο του φαρμακοποιού στη «ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΝΕΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» της πύλης ΚΜΕΣ,
επιλέγοντας για την υποβολή ως μήνα αναφοράς, κάθε φορά , αυτόν στον οποίο αντιστοιχούν οι εγγραφές στον προσωπικό ιατρό που περιλαμβάνονται σε κάθε ξεχωριστό τιμολόγιο.
Με τον τρόπο αυτό τα φαρμακεία θα εκδώσουν ένα ΣΣΥ και ένα πρωτότυπο
τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για κάθε μήνα εγγραφών (9ο , 10ο, 11ο) στοπροσωπικό ιατρό και συγκεκριμένα:
– για το Σεπτέμβριο (από 5 έως 27/9ου),
– για τον Οκτώβριο (από 28/9ου έως 27/10ου),
– για το Νοέμβριο (από 28/10ου έως 27/11ου)
Συνοπτικά όσον αφορά τα τιμολόγια εγγραφών στον προσωπικό ιατρό, θα πρέπει να
λάβετε υπόψη σας ότι:
• Τα τιμολόγια που θα εκδοθούν θα είναι παροχής υπηρεσιών

  • Το ποσό αποζημίωσης για κάθε εγγραφή σε προσωπικό ιατρό έχει οριστεί σε 3
    ευρώ + ΦΠΑ 24% ή 17% για παραμεθόριες περιοχές
    • Θα εκδοθεί ένα τιμολόγιο ανά μήνα εγγραφών στο προσωπικό ιατρό
    • Τα τιμολόγια θα υποβληθούν ηλεκτρονικά καθένα ξεχωριστά, στο μήνα αναφοράς στον οποίο αντιστοιχούν

 

Για την έκδοση τιμολογίων για τις «Εγγραφές στον προσωπικό ιατρό» ανά μήνα αναφοράς