ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΗ 13 -ΣΕΡΡΕΣ
ΤΗΛ: 2321028177
Σέρρες 21 Δεκεμβρίου 2020

Το ωράριο των φαρμακείων της πόλης των Σερρών κατά τις ημέρες των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς θα είναι το εξής:

Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 08:00 π.μ. – 14:30 μ.μ. και 17:30 μ.μ. – 21:00 μ.μ.
Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020 08:00 π.μ. – 14:30 μ.μ. και 17:30 μ.μ. – 21:00 μ.μ.
Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020 08:00 π.μ. – 14:30 μ.μ. και 17:30 μ.μ. – 21:00 μ.μ.
Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2020 08:00 π.μ. – 14:30 μ.μ.
Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2020 ΑΡΓΙΑ
Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2020 ΑΡΓΙΑ
Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2020 ΑΡΓΙΑ
Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020 08:00 π.μ. – 14:30 μ.μ. και 17:30 μ.μ. – 21:00 μ.μ.
Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020 08:00 π.μ. – 14:30 μ.μ. και 17:30 μ.μ. – 21:00 μ.μ
Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020 08:00 π.μ. – 14:30 μ.μ. και 17:30 μ.μ. – 21:00 μ.μ
Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020 08:00 π.μ. – 14:30 μ.μ.
Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 2020 ΑΡΓΙΑ
Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2020 ΑΡΓΙΑ
Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2020 ΑΡΓΙΑ
Για τις ημέρες των αργιών θα ακολουθηθεί το κανονικό πρόγραμμα των εφημεριών.
Η Κυριακή είναι μέρα αργίας και τα φαρμακεία δε δουλεύουν. Παραθέτουμε το παρακάτω κείμενο.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Β.Δ. 748/1966 «Περί κωδικοποιήσεως, καταργήσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργίας» ορίζεται ότι :
«2. Κατά τας Κυριακάς και τας εν τω άρθρω 4 του παρόντος οριζομένας αργίας και υπό τας εν τω παρόντι διακρίσεις απαγορεύεται εις τους εν τω Κράτει οπαδούς παντός θρησκεύματος πάσα βιομηχανική, βιοτεχνική και πάσα επαγγελματική εν γένειδραστηριότης.»
Η δε παρ. 5 του άρθρου 7 ορίζει ότι «5. Ως προς τα Φαρμακεία ισχύουν και κατά τας Κυριακάς και κατά τας ημέρας αργίας αι εκάστοτε διατάξεις περί διημερεύσεως και διανυκτερεύσεωςτούτων.»
Δυνάμει των ως άνω διατάξεων καθίσταται απολύτως σαφές ότι τα φαρμακεία παραμένουν υποχρεωτικώς κλειστά την Κυριακή, εκτός των περιπτώσεων που εφημερεύουν. Τυχόν παραβίαση των διατάξεων αυτών επισύρει ποινικές, διοικητικές και πειθαρχικές συνέπειες για τους παραβάτες φαρμακοποιούς.
Τέλος, θα πρέπει να τονισθεί ότι το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων επουδενί ταυτίζεται ή επηρεάζεται από τον ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων. Άλλωστε σύμφωνα με την περίπτωση 35 του άρθρου 75 της παρ. II του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), ως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης, ορίζεται ειδική αρμοδιότητα των Δήμων για τη λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των ωρών ανοίγματος, μεσημβρινής διακοπής και κλεισίματος των φαρμακείων.

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΡΟΝΤΣΗΣ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΒΑΚΗ

ΩΡΑΡΙΟ ΕΟΡΤΩΝ 2020